Ambassadeurs

Ontmoet onze ambassadeurs. Vier schooldirecteuren, die allemaal succesvol zijn op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ze gebruiken hiervoor de Glans-techniek. En ze delen hun ervaring graag met andere scholen! Lees hieronder hun verhaal.

Wil je persoonlijk contact met de ambassadeurs?  Je kunt ze bellen of mailen. Neem hiervoor contact op met Klaver CT. We hebben afgesproken dat afspraken via ons secretariaat worden ingepland.

De school: Educatief Centrum Theo Thijssen

Theo Thijssen school

Educatief Centrum Theo Thijssen staat voor opvang, onderwijs en ontwikkeling. Het biedt een compleet aanbod voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  Circa 1% van de kinderen heeft een allochtone achtergrond. De ouders zijn zowel hoger als lager opgeleid.

Kenmerkend voor EC Theo Thijssen is vooral: “leren door te doen”. Ze realiseren dit door in te zetten op meesterschap voor kinderen, medewerkers en ouders. Met als doel het beste uit ieder kind te halen. Waarbij ze enthousiasme, openheid en trots-zijn uitstralen.

De ambassadeur: Anje Bechtel – Directeur

Anje Bechtel

Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We hebben op dit moment module 1 van het Glans Online programma met succes afgesloten. Met elkaar als team volgen we de lessen. De ene keer samen tijdens een teamvergadering. De andere keer schriftelijk als huiswerk. We maken naar aanleiding van de gevolgde lessen afspraken met elkaar en spreken elkaar hier ook op aan. Dit kunnen afspraken zijn voor de korte termijn (b.v. snel handelen als een relatie met een ouder dof is) maar ook afspraken voor de lange termijn. (b.v. de omgekeerde 10-minutengesprekken komen nu structureel terug in de jaarkalender.)

Daarnaast heeft de directeur een keer in de drie maanden een 10-minutengesprek met alle leerkrachten over de relatie met de ouder, over de sfeer/klimaat in de groep en over de gemaakte afspraken. We bespreken waar de leerkracht tegen aanloopt en wat goed gaat.”

Bekijk hier een videoreferentie van Anje:

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

“Dat op dit moment minimaal 80% van de ouders tevreden zijn over de school en dat ouders onze ambassadeur zijn. We werken nu toe naar 100%.

Onze houding naar ouders is veranderd. We zien ouders meer als partner waar we mee samenwerken in het belang van hun kind. De leerkracht als professional, de ouder als ervaringsdeskundige. Ouders voelen zich gehoord en hebben/krijgen vertrouwen in de school. De sfeer in school is hierdoor verbeterd.

Ouders, kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Dat is een grote winst.”

 


De school: Dr. M.L. Kingschool

Kingschool kleinDe Kingschool is een openbare Dalton-school in Denekamp. De school heeft een gemengde populatie, met kinderen uit gezinnen met diverse achtergronden. Ze hebben een mix van  hoger- en lager opgeleide ouders, grotendeels autochtoon en een aantal allochtoon.

Kenmerkend voor de Kingschool is de warme en vertrouwde omgeving waarbij iedereen elkaar kent. Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij de school en bij elkaar.

De ambassadeur: Magda Nijmeijer – Directeur Magda Nijmeijer klein

Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We hebben 1,5 jaar geleden gekozen voor de Glans-techniek. We waren zelf op school al begonnen met ouderbetrokkenheid. Vanuit onze Stichting Consent wilden we hier op alle scholen aandacht aan geven. Een aantal scholen is vervolgens gestart met de glanstechniek en de komende jaren volgen er meer zodat we allemaal dezelfde taal spreken, iedere school wel met zijn eigen invulling.

We hebben voor Glans gekozen, omdat de werkwijze ons aanspreekt. Je werkt in concrete stappen naar een resultaat. Je kunt eruit halen wat voor jouw school werkt en waar je mee aan de slag wilt. In plaats van bij de ouders, begin je eerst bij het versterken van je school en de leerkrachten. Vanuit deze sterke basispositie is het mogelijk om alle ouders gestructureerd te betrekken.

Samen met 8 andere scholen hebben we een pilot-groep gevormd om de Glans-techniek te implementeren. Dit werkte erg prettig, omdat we elkaar enthousiast maakten en van elkaars ervaringen konden leren. Marja Klaver heeft ons echt aan de hand genomen tijdens deze bijeenkomsten.”

Bekijk hier een videoreferentie van Magda:

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

“Ouders voelen zich gehoord en gezien op onze school. Ze vertellen ons dat ze het gevoel hebben dat er wat wordt gedaan met hun mening. Er is een goede wisselwerking, waarbij ouders zich uitgenodigd voelen om met goede ideeën te komen. Ze zijn echte ambassadeurs geworden. Zo hebben een tweetal ouders bijvoorbeeld aangeboden om een brochure te maken over onze school. Verder heeft een andere ouder een poster gemaakt voor de open dag. Kingschool klein 2

De inhoud is o.a. vanuit het gezichtspunt van een ouder. Dit geeft andere ouders die overwegen hun kinderen naar onze school te laten gaan een goed beeld van hoe het er werkelijk aan toe gaat op onze school.

Kingschool brochureOok hebben we onze gesprekscyclus met ouders veranderd. Aan het begin van het jaar voeren we een hoop- en dromengesprek met de ouders. Hierin leggen we vast wat ze graag willen voor hun kind. En  op welke wijze ze contact met ons willen onderhouden. Bijvoorbeeld via mail of telefonisch, welke tijd van het jaar etc.

Doordat er een relatie met elke ouder is, merken we dat als er een vraagstuk ontstaat rondom een kind, we dit goed samen kunnen oplossen. De relatie is hier  tegen bestand en je kunt meer hebben van elkaar. We komen zo gemakkelijker samen op een lijn om samen te werken in het belang van het kind.”


De school: Montessorischool De Wielerbaan

De Wielerbaan is een Montessorischool. Het heeft een populatie kinderen van met name hoger opgeleide en enkele lager opgeleide ouders. De meeste ouders zijn autochtoon, een klein percentage is allochtoon.Wielerbaan klein

Respect, vertrouwen en veiligheid. Dat zijn de waarden die hoog in het vaandel staan bij openbare Montessorischool De Wielerbaan. Ouders worden in grote mate betrokken bij de activiteiten van de school.

De ambassadeur: Femmy Sassen – Directeur

Femmy klein

Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We zijn onderdeel van de Glans-pilotgroep binnen onze Stichting Consent. We hebben zojuist het trainingstraject met Marja Klaver afgerond. We zijn nu bezig geweest met voorbereiding en implementeren. De volgende stap zal de borging zijn binnen onze school. We hebben geoefend met verschillende gesprekstechnieken, kaders aangeven en gedragsverandering. De praktijk werd erg goed met de theorie verbonden tijdens de training. Hierdoor konden we het geleerde direct in praktijk brengen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders. Ze konden vertellen wat hun hoop en dromen zijn voor hun kind. Ook hebben we afgesproken hoe we willen gaan samenwerken. De hoop- en dromengesprekken hebben we tevens met de kinderen gevoerd. Zo hebben we in kaart gebracht waar hun talent ligt en wat ze graag willen worden.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

De Wielerbaan is inmiddels ruim een jaar bezig met de Glans-techniek. We tekenden het resultaat op in dit interview.


De school: OBS Harry Bannink

De Harry Banninkschool is een openbare basisschool in Enschede. De school heeft een multiculturele populatie, met kinderen uit gezinnen met diverse culturen en achtergronden. Er is een mix van hoger- en lager opgeleide ouders. Harry Bannink school

OBS Harry Bannink is een school waar je als kind leert jezelf zelfstandig, samen met anderen te ontwikkelen. Er wordt veel gedaan om de ouders actief te betrekken. Waar nodig worden ouders die niet bekend zijn met het Nederlandse schoolsysteem extra geïnformeerd over wat er van ze verwacht wordt en wat ze van school kunnen verwachten.

De ambassadeur: Ine Koenders – Directeur

Ine KoendersHoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We zijn aan het begin van dit schooljaar gestart met de Glans-techniek. We zijn onderdeel van Consent en wilden vanuit de stichting onze scholen iets aanbieden op het gebied van ouderbetrokkenheid. Aangezien de scholen allemaal heel verschillend zijn, past iedere school het op zijn eigen manier toe.

We hebben onze leerkrachten met de Glans-techniek verder toegerust om gesprekken met ouders gestructureerd te voeren. We hebben hiervoor een lijn gecreëerd door het schooljaar en de school heen. Bijvoorbeeld bij aanmelding van een nieuwe leerling noemen we al heel bewust de Glans-techniek. Zo weten ouders wat we van hen verwachten en op welke manier. Maar ook wat ze van ons kunnen verwachten. Dit startgesprek geeft ruimte om de wederzijdse ideeën ten aanzien van de schoolcarrière van het kind uit te spreken. Zo weten we wat we aan elkaar hebben. Gedurende het schooljaar hebben we bij aanvang én bij de afsluiting van het schooljaar een oudergesprek.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? Wat is er veranderd sinds de invoering van de Glans-techniek?

“We merken dat we nog beter een goede band opbouwen met alle ouders. We kunnen nu aan het begin van het jaar samen realistische verwachtingen uitspreken. Niet ieder kind wordt immers arts, ook al willen de ouders dat misschien graag. Belangrijk is dat het goed gaat met het kind en dat het kind leert wat het hoogst mogelijk is. Aan het einde van het jaar kunnen we samen terugblikken en bespreken wat er is gebeurd. Voorheen was dit afsluitende gesprek facultatief. Nu is dit een vast onderdeel, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. Zo kan er in het nieuwe jaar weer fris begonnen worden.

Tevens is het contact laagdrempeliger geworden. We hadden bijvoorbeeld al koffie-inloopochtenden voor ouders, verzorgd door Welzijnswerk, rondom een bepaald thema. Zoals opvoedtips, gezond eten of kinderen & spelen. Nu ga ik daar regelmatig bewust bij zitten. Zo kunnen ouders hun ideeën en soms zorgen gemakkelijk delen.

Er is meer begrip over en weer en ouders zijn enthousiast. We werken immers aan hetzelfde belang: dat van het kind!”

Bekijk hier de videoreferentie van Ine:

Delen met:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone